STT Tên dòng sản phẩm Mã hàng Công suất (kW)
FC360 SERIES, 3 PHASE 380 – 480 VAC, NORMAL TORQUE, LCP
1 FC-360HK37T4 134F2970 0.37
2 FC-360HK55T4 134F2971 0.55
3 FC-360HK75T4 134F2972 0.75
4 FC-360H1K1T4 134F2973 1.1
5 FC-360H1K5T4 134F2974 1.5
6 FC-360H2K2T4 134F2975 2.2
7 FC-360H3K0T4 134F2976 3
8 FC-360H4K0T4 134F2977 4
9 FC-360H5K5T4 134F2978 5.5
10 FC-360H7K5T4 134F2979 7.5
11 FC-360Q11KT4 134F3027 11
12 FC-360Q15KT4 134F3028 15
13 FC-360Q18KT4 134F3029 18.5
14 FC-360Q22KT4 134F3030 22
15 FC-360Q30KT4 134F3031 30
16 FC-360Q37KT4 134F3032 37
17 FC-360Q45KT4 134F3033 45
18 FC-360Q55KT4 134F3034 55
19 FC-360Q75KT4 134F3035 75