Tạo dựng môi trường làm việc thúc đẩy và nuôi dưỡng tài năng trong đó ý thức trách nhiệm, việc đào tạo, chia sẻ, làm việc nhóm và tôn trọng bản quyền sáng tạo là tuyệt đối.