Sẽ là thời gian được lãnh đạo bởi thệ thệ thứ 2 và tạo dựng nền tảng cho sự kế thừa của các thế hệ tiếp theo