Song Nguyên sẽ là nhà đầu tư các dự án xử lý chất thải, năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học thân thiện môi trường được cộng đồng yêu mến.