Các giải pháp tiết kiệm năng lượng, giải pháp tự động hóa tự nghiên cứu hoặc hợp tác với chuyên gia.